Definicje:
W niniejszym regulaminie używane są pojęcia, których znaczenie jest następujące:
Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem http://stri.ms/, której dotyczy ten regulamin.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
Administrator - osoba bądź grupa osób będąca właścicielem Serwisu.
Treść - jakiekolwiek materiały i informacje, w szczególności teksty, linki, zdjęcia, obrazki, video oraz inne multimedia.
Dane osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1. Postanowienia ogólne:

 • Głównym przeznaczeniem serwisu jest umieszczanie i przeglądanie treści przez Użytkowników.
 • Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Użytkownicy korzystający z serwisu muszą mieć powyżej 13 lat.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
 • Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie oprogramowania i sprzętu.

2. Prywatność

 • Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zobowiązuje się także do wykorzystywania ich tylko do celów związanych ze świadczoną usługą i nie udostępniania ich podmiotom trzecim.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe.

3. Korzystanie ze stron Serwisu

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień właściwego dla niego systemu prawnego oraz niniejszych Regulaminu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za wszystkie Treści, które zostały umieszczone przez jego konto w Serwisie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora wprowadzonych danych i dodanych Treści w celu prowadzenia Serwisu.
 • Użytkownik jest zobowiązany:
  • nie wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu; chyba, że za zgodą Administratora,
  • nie korzystać z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).
 • Użytkownikowi nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. W szczególności za nieuczciwe metody uważane są:
  • podawanie się za innego Użytkownika,
  • korzystanie z bramek proxy, które modyfikują/ukrywają adres IP Użytkownika w celu wielokrotnego głosowania na treści, omijania blokad w strumieniach itp.
 • Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu serwisu lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane do korzystania, do których nie jest upoważniony.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła oraz adresu e-mail użytych podczas rejestracji.
 • Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Usługodawcy, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:
  • naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe,
  • naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich,
  • wywierają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Administratora lub są przez nią akceptowane,
  • zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie,
  • stanowią przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu korzystania z Serwisu.
 • Administrator informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za adres e-mail: [email protected]

4.Sankcje i uprawnienia Administratora

 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszych Regulaminie, naruszenia prawa, bądź zachowania uznanego przez administratora Serwisu za naruszające zasady korzystania z niego, Administrator jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
  • wysłania Użytkownikowi wiadomości prywatnej z ostrzeżeniem,
  • stałego bądź tymczasowego zablokowania konta Użytkownika,
  • usunięcia konta Użytkownika
 • Administrator ma prawo do usuwania Treści naruszających prawo bądź regulamin.
 • W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania konta użytkownika w fazie zamkniętych testów.

5. Niedostępność serwisu

 • Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 98% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.
 • Administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkownika z trzydziestodniowym wyprzedzeniem w przypadku długotrwałej zaplanowanej niedostępności serwisu. Administrator zobowiązuje się również dostarczyć kopię Treści na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas procesu rejestracji konta.